Pratik Bilgiler

Yıl Bazında Vergi Cezaları

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN CEZALAR İLE İLGİLİ MAKTU HADLER

MADDELER – KONULAR490 Seri No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (1)

(2018)
(TL)

476 Seri No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (2)

(2017)
(TL)

460 Seri No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (3)

(2016)
(TL)

442 Seri No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (4)

(2015)
(TL)

432 Seri No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (5)

(2014)
(TL)

Madde – 343
En az ceza haddi
– Damga vergisinde12111110,609,70
– Diğer vergilerde2421212019
Madde – 352 (Kanuna Bağ lı Cetvel)
Birinci derece usulsüzlükler
– Sermaye şirketleri148130126120110
– Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı9080807770
– İkinci sınıf tüccarlar4540403936
– Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar2119191817
– Kazancı basit usulde tespit edilenler12111110,609,70
– Gelir vergisinden muaf esnaf5,70554,804,40
Madde – 352 (Kanuna Bağ lı Cetvel)
İ kinci derece usulsüz lükler
– Sermaye şirketleri8070696660
– Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı4540403936
-İkinci sınıf tüccarlar2119191817
– Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar12111110,609,70
– Kazancı basit usulde tespit edilenler5,70554,804,40
– Gelir vergisinden muaf esnaf3,202,802,702,602,40
Madde – 353
1 numaralı bentte yazıl ı be lgeler
– Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması (*)240210210200190
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza120.000110.000110.000106.00097.000
2 numaralı bentte yazıl ı be lgeler
– Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması240210210200190
– Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza12.00011.00011.00010.6009.700
– Her bir belge nevine ilişkin birtakvim yılı içinde kesilecek toplam ceza120.000110.000110.000106.00097.000
4 numaralı bent
-Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması240210210200190
6 numaralı bent
Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara5.7005.0005.0004.8004.400
7 numaralı bent
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara290260260250230
8 numaralı bent
Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine900800800770700
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası180.000160.000158.000150.000140.000
9 numaralı bent
4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere1.2001.1001.1001.060970
10 numaralı bent
127.maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına900800800770700
Madde – 355
b) Damga Vergisinde
Her bir kağıt için kesilecek özelusulsüzlük cezası21,801,791,701,60
Mükerrer Madde – 355
Bilgi vermekten çekinenler ile 256,257 ve mükerrer 257 nci maddehükmüne uymayanlar için ceza
– I.Sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında1.6001.4001.3701.3001.200
– II.Sınıf tüccarlar, defter tutan çiftiçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında800700690660600
– Yukarıdaki bentlerde yazılıbulunanlar dışında kalanlar hakkında400350340330300
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası1.200.0001.100.0001.100.0001.060.000970.000
Mükerrer Madde – 370
Kullanılan sahte veya muhteviyatıitibarıyla yanıltıcı belge tutarı57.00050.000

 

(*) Belgeye yazılması gereken meblağ veya meblağ farkının %10’undan aşağı olmamak üzere kesilecek ceza miktarı.

(1) 29.12.2017 gün ve 30285 (M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 490 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(2) 27.12.2016 gün ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(3) 25.12.2015 gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 460 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(4) 30.12.2014 gün ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 442 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(5) 30.12.2013 gün ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 432 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgini çekebilir

Close