Pratik Bilgiler

2018 Yılı Damga Vergisi Oranları

2018 Yılı Damga Vergisi Oranları

 

62 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğ ile 1.1.2018 tarihinden itibaren her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 2.135.949,30 TL olarak belirlenmiştir.

 

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:  
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerBinde 9,48
2. Kira mukavelenameleri (mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)Binde 1,89
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleriBinde 9,48
4. Tahkimnameler ve sulhnamelerBinde 9,48
5. Fesihnameler (belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler)Binde 1,89
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinciel araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmelerBinde 1,89
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler58,80 TL
2. Sulhnameler58,80 TL
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (belli parayı ihtivaedenler dahil)330,30 TL
 

II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam vekararlarla hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenlerBinde 9,48
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler58,80 TL
2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzelkişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları Binde 5,69
 

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise)20,30 TL
ab) Rehin senedi (Varant)12,00 TL
ac) İyda senedi2,00 TL
ad) Taşıma senedi0,60 TL
b) Konşimentolar12,00 TL
c) Deniz ödüncü senediBinde 9,48
d) İpotekli borç senedi, irat senediBinde 9,48
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri20,30 TL
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar45,40 TL
bb) Gelir tabloları21,80 TL
bc) İşletme hesabı özetleri21,80 TL
c) Barnameler2,00 TL
d) Tasdikli manifesto nüshaları8,90 TL
e) Ordinolar0,60 TL
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları8,90 TL
 

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz veBinde 9,48
ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlarBinde 7,59
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetlerBinde 7,59
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlarBinde 7,59
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için0,60 TL
b) Vergi beyannameleri:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri58,80 TL
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri78,50 TL
bc) Katma değer vergisi beyannameleri38,80 TL
bd) Muhtasar beyannameler38,80 TL
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)38,80 TL
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler78,50 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler28,90 TL
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri28,90 TL
f) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için46,00 TL
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. 0,60 TL

 

Etiketler

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.