Pratik Bilgiler

Yıl Bazında Vergi Cezaları

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN CEZALAR İLE İLGİLİ MAKTU HADLER

MADDELER – KONULAR 490 Seri No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (1)

(2018)
(TL)

476 Seri No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (2)

(2017)
(TL)

460 Seri No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (3)

(2016)
(TL)

442 Seri No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (4)

(2015)
(TL)

432 Seri No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (5)

(2014)
(TL)

Madde – 343
En az ceza haddi
– Damga vergisinde 12 11 11 10,60 9,70
– Diğer vergilerde 24 21 21 20 19
Madde – 352 (Kanuna Bağ lı Cetvel)
Birinci derece usulsüzlükler
– Sermaye şirketleri 148 130 126 120 110
– Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 90 80 80 77 70
– İkinci sınıf tüccarlar 45 40 40 39 36
– Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 21 19 19 18 17
– Kazancı basit usulde tespit edilenler 12 11 11 10,60 9,70
– Gelir vergisinden muaf esnaf 5,70 5 5 4,80 4,40
Madde – 352 (Kanuna Bağ lı Cetvel)
İ kinci derece usulsüz lükler
– Sermaye şirketleri 80 70 69 66 60
– Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 45 40 40 39 36
-İkinci sınıf tüccarlar 21 19 19 18 17
– Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 12 11 11 10,60 9,70
– Kazancı basit usulde tespit edilenler 5,70 5 5 4,80 4,40
– Gelir vergisinden muaf esnaf 3,20 2,80 2,70 2,60 2,40
Madde – 353
1 numaralı bentte yazıl ı be lgeler
– Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması (*) 240 210 210 200 190
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 120.000 110.000 110.000 106.000 97.000
2 numaralı bentte yazıl ı be lgeler
– Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 240 210 210 200 190
– Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 12.000 11.000 11.000 10.600 9.700
– Her bir belge nevine ilişkin birtakvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 120.000 110.000 110.000 106.000 97.000
4 numaralı bent
-Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 240 210 210 200 190
6 numaralı bent
Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.700 5.000 5.000 4.800 4.400
7 numaralı bent
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 290 260 260 250 230
8 numaralı bent
Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 900 800 800 770 700
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 180.000 160.000 158.000 150.000 140.000
9 numaralı bent
4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.200 1.100 1.100 1.060 970
10 numaralı bent
127.maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 900 800 800 770 700
Madde – 355
b) Damga Vergisinde
Her bir kağıt için kesilecek özelusulsüzlük cezası 2 1,80 1,79 1,70 1,60
Mükerrer Madde – 355
Bilgi vermekten çekinenler ile 256,257 ve mükerrer 257 nci maddehükmüne uymayanlar için ceza
– I.Sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.600 1.400 1.370 1.300 1.200
– II.Sınıf tüccarlar, defter tutan çiftiçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 800 700 690 660 600
– Yukarıdaki bentlerde yazılıbulunanlar dışında kalanlar hakkında 400 350 340 330 300
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.200.000 1.100.000 1.100.000 1.060.000 970.000
Mükerrer Madde – 370
Kullanılan sahte veya muhteviyatıitibarıyla yanıltıcı belge tutarı 57.000 50.000

 

(*) Belgeye yazılması gereken meblağ veya meblağ farkının %10’undan aşağı olmamak üzere kesilecek ceza miktarı.

(1) 29.12.2017 gün ve 30285 (M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 490 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(2) 27.12.2016 gün ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(3) 25.12.2015 gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 460 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(4) 30.12.2014 gün ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 442 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(5) 30.12.2013 gün ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 432 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

İlgili Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgini çekebilir

Close